Polityka ochrony danych osobowych (GDPR)

Dowiedz się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe bez naruszania Twoich praw do prywatności.
Szybkie łącza

Prawo do prywatności jest jednym z najważniejszych praw człowieka. W LEP d.o.o. (zwana dalej Spółką), jesteśmy tego świadomi i dlatego szanujemy prywatność naszych klientów i traktujemy ich dane osobowe w sposób odpowiedzialny, ostrożny i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Spółki i zatrudnieni przez nią przetwórcy, w zakresie i celu ściśle niezbędnym do sprawnego wdrożenia, zapewnienia i wypełnienia praw i obowiązków wynikających z zawartych stosunków umownych.

Podejmując odpowiednie środki zapewniamy brak dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym, chronimy ich poufność i integralność oraz zapobiegamy ich utracie lub niezamierzonemu zniszczeniu przez cały czas ich przetwarzania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek "włamania" do systemu komputerowego!

Spółka i jej podmioty przetwarzające w pełni przestrzegają ogólnych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, którymi są:

 1. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty.
 2. Gromadzimy dane osobowe w celach, które są z góry ustalone, wyraźne i zgodne z prawem; nie przetwarzamy danych osobowych w żadnym innym celu, z wyjątkiem przetwarzania do celów badań naukowych lub historycznych oraz do celów statystycznych, pod pewnymi warunkami.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w minimalnym zakresie dla celów, dla których są przetwarzane.
 4. Zapewniamy, że przetwarzane przez nas dane osobowe są dokładne i regularnie aktualizowane; nieprawidłowe dane są poprawiane lub usuwane.
 5. Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to niezbędne do celów, w których są one przetwarzane.
 6. Zapewniamy odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, które obejmuje zapobieganie nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu oraz przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

1. KONTAKT W SPRAWIE PRYWATNOŚCI

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych, informacji, poprawek, blokowania, usuwania danych osobowych lub anulowania zgody na zgłoszenie, anulowania zgody, należy skontaktować się z info@

wine-tours-slovenia.comwinetastingbled.com (zwanego dalej w pkt 1 adresem e-mail).

2. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE

 • Podstawowe dane osobowe (np. imię i nazwisko);
 • dane komunikacyjne (np. adres, poczta, nr telefonu);
 • informacje dotyczące komunikacji pomiędzy Spółką a Państwem;
 • dane dotyczące płatności;
 • wszelkie inne dane uzyskane na podstawie zgody.

3. JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe możemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych:

 • jeśli jest to niezbędne do zawarcia i/lub realizacji umowy (zgłoszenie na wydarzenie, warsztaty itp.)
 • jeśli wymagają tego przepisy prawa;
 • jeśli została udzielona zgoda (którą można w każdej chwili odwołać);
 • jeżeli przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią.

3.1. PRZETWARZANIE NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY

Spółka przetwarza dane osobowe osób fizycznych w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego w zakresie organizacji wydarzeń, warsztatów lub innych usług uzgodnionych między stronami umowy. W kontekście wykonywania praw i wypełniania zobowiązań umownych Spółka przetwarza dane osobowe osób fizycznych w następujących celach:

 • identyfikacja osoby;
 • przygotowanie oferty i zawarcie umowy;
 • świadczenie usług, przy czym Spółka może przekazać dane kontrahentom, którzy będą realizować indywidualną usługę (np. dostawca usług noclegowych itp.).
 • wysyłanie powiadomień do osób fizycznych dotyczących realizacji stosunku umownego;
 • informowanie o zmianach przepisów w danej dziedzinie lub zmianach warunków sprzedaży;
 • usługi fakturowania;
 • rozstrzyganie zastrzeżeń lub skarg;
 • wdrożenie wszelkich procedur windykacyjnych, sprzedaż wierzytelności;
 • w innych celach, niezbędnych do zawarcia lub realizacji stosunku umownego.

W zakresie ściśle niezbędnym do uwierzytelnienia i identyfikacji transakcji, Firma przetwarza dane w celu przygotowania raportów i planowania dalszych działań.

Dla celów organizacji imprez i usług z nimi związanych lub innych usług zamówionych przez osobę fizyczną, Firma przetwarza wszystkie potrzebne informacje. Obejmuje to w szczególności, ale nie wyłącznie: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, miejsce, kraj, numer telefonu, e-mail, itp.

Nie potrzebujemy wyraźnej zgody na umowne przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wydarzeń lub warsztatów, które są ściśle związane z fotografowaniem i publikacją zdjęć (na Facebooku, Twitterze, YouTube, Instagramie), zaznacza się, że fotografowanie i publikacja zdjęć są częścią wydarzenia lub warsztatów. Pomimo tego, że fotografowanie i publikowanie zdjęć jest stosunkiem umownym, Spółka nadal będzie uzyskiwać wyraźną zgodę osoby fizycznej. W przypadku, gdy nie zostanie udzielona wyraźna zgoda na fotografowanie i publikację zdjęć, a Spółka nie będzie w stanie zapewnić, że dana osoba nie znajdzie się na zdjęciu, Spółka ma prawo odrzucić zgłoszenie na takie wydarzenie lub warsztaty.

Jeśli osoba fizyczna nie dostarczy wszystkich danych osobowych, które są potrzebne Firmie do realizacji stosunku umownego, Firma nie może zrealizować zamówienia osoby fizycznej. W związku z tym Spółka zawsze pozyskuje i dalej przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji stosunku umownego.

3.2. PRZETWARZANIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

Podstawa prawna oznacza, że Spółka przetwarza dane osobowe osoby fizycznej w celu wypełnienia obowiązujących obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa. W Republice Słowenii obowiązki prawne dotyczące przetwarzania określonych danych osobowych są określone w szczególności przez:

Ustawa o podatku od towarów i usług ZDDV-1;

Ustawa o postępowaniu podatkowym;

Ustawa o spółkach;

Ustawa o rachunkowości;

Zasady realizacji ustawy o podatku od towarów i usług;

Słoweńskie standardy rachunkowości.

Jeśli Spółka przetwarza dane osobowe osoby fizycznej, która dokonała zakupu online lub zamówienia usługi, przechowuje fakturę przez 10 lat (podobnie jak dane osoby fizycznej/kupującego na koncie).

3.3. PRZETWARZANIE W OPARCIU O UZASADNIONY INTERES

Spółka może przetwarzać dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, który realizuje Spółka lub osoba trzecia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nad takimi interesami przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby fizycznej, której dane wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy dane dotyczą dziecka. W przypadku dalszego wykorzystania zebranych danych o osobie fizycznej, Spółka dokonuje oceny zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych. Takie dalsze wykorzystanie danych w formie pseudonimizowanej lub zagregowanej stanowi na przykład zgodne z prawem wykorzystanie danych do celów marketingowych i innych analiz biznesowych lub technicznych Spółki.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, marketing bezpośredni również należy do uzasadnionych interesów. Na potrzeby marketingu bezpośredniego Spółka może tworzyć indywidualne profile bez zgody na podstawie podstawowych informacji o wybranych usługach, takich jak np. rodzaj lub specyficzne cechy wybranej usługi, czas wyboru lub wcześniejsze kontakty marketingowe z daną osobą, w szczególności w odniesieniu do wyrażonego zainteresowania lub braku zainteresowania określonymi usługami. Takie podstawowe profilowanie nigdy nie obejmuje danych wrażliwych. Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z prawem do ograniczenia (pkt 7.4).

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółka może kontaktować się z osobą fizyczną w celu ulepszenia usługi lub określenia jej zadowolenia z usług, nawet jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne do realizacji umowy. Ze względu na interes osób fizycznych, Spółka nie kontaktuje się z osobami, które zgłosiły sprzeciw w tym zakresie.

Firma ma uzasadniony interes, aby przechowywać i dalej wykorzystywać dane do analiz i badań w celach marketingowych, planowania biznesowego i podobnych, aż do upływu prawnie przewidzianego okresu przechowywania.

3.4. PRZETWARZANIE NA PODSTAWIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyraźna zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych, dla których Firma nie ma podstawy prawnej lub umownej. Na przykład, zgoda może dotyczyć:

 • informowanie o innych ofertach i usługach Spółki, co jest realizowane wyłącznie za pośrednictwem wybranego przez osobę fizyczną kanału komunikacji;
 • fotografowanie i nagrywanie wydarzenia lub warsztatów w celu prezentacji działalności Spółki oraz publikowanie zdjęć, filmów i nagrań dźwiękowych na stronie internetowej Spółki oraz na profilach na Facebooku, Twiterze, YouTube i Instagramie.

Osoba fizyczna wyraża zgodę za siebie, w przypadku dziecka zgodę wyraża jeden z rodziców lub przedstawiciel ustawowy.

W tych przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest realizowane w zakresie i w celach dozwolonych w oświadczeniu osoby fizycznej oraz za pośrednictwem uzgodnionych kanałów komunikacji, aż do odwołania.

Jeżeli osoba fizyczna nie wyrazi zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w jednym lub kilku celach określonych w indywidualnej zgodzie, nie ma to żadnych konsekwencji dla danych, których przetwarzanie jest realizowane w oparciu o inne podstawy prawne.

Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane wyłącznie w ramach i celu udzielonej zgody i nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone w zgodzie, a osoba fizyczna wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu wskazanemu w zgodzie.

Osoba fizyczna może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z naszym punktem ochrony danych (pkt 8). Zgoda może zostać odwołana poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w punkcie 1.

4. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE

Dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych. Przechowywane są tylko tak długo, jak jest to niezbędne do celów, dla których są przetwarzane lub zgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie zgody osoby fizycznej, przechowujemy trwale, do odwołania. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie przepisów prawa lub stosunku umownego, są przechowywane tak długo, jak określają to przepisy prawa.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby fizycznej ze względu na marketing Spółki, dane mogą być przetwarzane w niezbędnym zakresie tak długo, jak jest to konieczne dla takiego marketingu lub usług.

Po upływie okresu przechowywania dane osobowe są skutecznie i trwale usuwane lub anonimizowane, aby nie można ich było już powiązać z daną osobą.

5. JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed bezprawnym lub nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, a także przed niezamierzoną utratą lub naruszeniem ich integralności. Środki te opracowaliśmy z uwzględnieniem naszej infrastruktury informatycznej, możliwego wpływu na prywatność osoby fizycznej i kosztów oraz zgodnie z aktualnymi standardami i praktykami branżowymi. Nasze umowne podmioty przetwarzające przetwarzają Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy przestrzegają tych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Utrzymanie bezpieczeństwa danych oznacza ochronę poufności, integralności i dostępności danych osobowych:

 • poufność i integralność: dane osobowe osób fizycznych są chronione przed nieuprawnionym lub nielegalnym przetwarzaniem oraz przed niezamierzoną utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 • dostępność: zapewnimy, że upoważnione podmioty przetwarzające będą miały dostęp do danych osobowych tylko w razie konieczności.

Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują zabezpieczenie dostępu, kopie zapasowe, monitoring, rewizję i konserwację, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa itp.

6. KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE

W zależności od celów, dla których przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, możemy ujawnić te dane następującym kategoriom podmiotów przetwarzających:

 1. a) W ramach Spółki pracownika.
 2. b) Nasi partnerzy biznesowi z których wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i polityki ochrony danych osobowych oraz przywiązywania dużej uwagi do zachowania poufności danych osobowych:
 • agencje i dostawcy usług reklamowych, marketingowych i promocyjnych, np. MailChimp, Google (Google - tylko identyfikator cookie do remarketingu, adres e-mail do wyświetlania reklam w Google AdWords, identyfikator cookie do analizy w Google Analytics; Facebook - tylko identyfikator cookie do remarketingu, adres e-mail do wyświetlania reklam w Facebook Custom Audiences), które pomagają nam realizować i analizować skuteczność naszych kampanii i promocji.
 • firmy, które wykonują usługi dla Spółki, tj. dostawca usług księgowych
 • osoby fizyczne i prawne, które są naszymi partnerami umownymi oraz świadczą usługi doradcze lub indywidualne dla Firmy w celu realizacji stosunku umownego pomiędzy Firmą a osobą fizyczną (np. agencje partnerskie, hotele, linie lotnicze, przewoźnicy itp;)
 1. c) Inne osoby trzecie gdy jest to wymagane przez prawo lub prawnie wymagane dla ochrony:
 • Spółki (zgodność z przepisami prawa, wymaganiami organów, nakazami sądowymi, procedurami prawnymi, obowiązkami sprawozdawczymi i obowiązkami informowania organów itp.), weryfikacja lub egzekwowanie przestrzegania polityki i umów Spółki;
 • praw, własności lub bezpieczeństwa Firmy i/lub jej klientów w związku z transakcjami korporacyjnymi: w kontekście transferu lub zbycia całości lub części jej działalności lub w inny sposób w związku z fuzjami, konsolidacjami, zmianami kontroli, reorganizacją Firmy.

Nasi partnerzy biznesowi wymienieni powyżej w punkcie b), mogą przetwarzać dane osobowe osób fizycznych wyłącznie w ramach naszych instrukcji i nie mogą wykorzystywać danych osobowych do realizacji jakichkolwiek własnych interesów. Każda osoba musi mieć na uwadze, że podmioty przetwarzające wymienione w punktach b) i c) powyżej, w szczególności usługodawcy, którzy oferują usługi w ramach aplikacji i/lub poprzez własne kanały, mogą oddzielnie gromadzić Państwa dane osobowe. W takim przypadku są oni wyłącznie odpowiedzialni za ich kontrolę, a ich współpraca z osobami fizycznymi musi odbywać się zgodnie z ich warunkami.

7. TWOJE MOŻLIWOŚCI I PRAWA DOTYCZĄCE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Spółka zapewnia, że osoby fizyczne wykonują swoje prawa bez zbędnej zwłoki, jednak w każdym przypadku nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. Spółka może przedłużyć termin wykonania praw osoby fizycznej maksymalnie o dwa miesiące, uwzględniając złożoność i liczbę wniosków. W przypadku przedłużenia terminu Spółka zawiadamia osobę fizyczną o przedłużeniu terminu w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania, podając przyczyny opóźnienia.

Jeżeli osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe, przesyła wniosek pocztą elektroniczną, informacje są w miarę możliwości przekazywane drogą elektroniczną, chyba że osoba fizyczna zażąda inaczej.

7.1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Każda osoba fizyczna może skontaktować się z nami na adres e-mail Adres e-mail w punkcie 1. aby dowiedzieć się, jakie dane osobowe przetwarzamy. Każda osoba fizyczna ma prawo dostępu do danych osobowych oraz dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym:

 • cel przetwarzania danych;
 • kategorie danych osobowych;
 • użytkowników i osób prawnych, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • gdy jest to możliwe, szacowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia okresu przechowywania;
 • istnienia prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia danych osobowych w stosunku do osoby fizycznej, której dane osobowe dotyczą, lub istnienia prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 • gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby fizycznej, wszystkie dostępne informacje związane z ich źródłem.

7.2. PRAWO DO SPROSTOWANIA

Jeśli osoba fizyczna znajdzie jakikolwiek błąd w swoich danych osobowych lub jeśli stwierdzi, że są one niekompletne lub błędne, może zwrócić się do Firmy o poprawienie lub uzupełnienie niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych bez zbędnej zwłoki.

7.3. PRAWO DO USUNIĘCIA

Osoba fizyczna może zażądać usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Spółka jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki:

 • gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;
 • w przypadku odwołania przez osobę fizyczną zgody będącej podstawą przetwarzania danych osobowych oraz gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • jeżeli osoba fizyczna wniesie sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, podczas gdy nie istnieją przeważające przyczyny prawne przetwarzania danych osobowych;
 • jeżeli osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • gdy dane osobowe powinny zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z prawem UE lub słoweńskim porządkiem prawnym;
 • w przypadku danych nieprawidłowo zebranych od osoby małoletniej w celu korzystania ze społeczeństwa informacyjnego, która zgodnie z obowiązującym prawem nie może podać takich danych.

(z wyjątkiem niektórych przypadków, na przykład w celu udowodnienia transakcji lub jeśli jest to wymagane przez prawo).

7.4. PRAWO DO OGRANICZENIA

Każda osoba fizyczna może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionuje poprawność danych, przez okres umożliwiający Spółce weryfikację poprawności danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba fizyczna sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • Spółka nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą, potrzebuje ich do wykonania, realizacji lub obrony żądań prawnych;
 • osoba fizyczna wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione powody Spółki przeważają nad powodami osoby fizycznej.

7.5. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Każda osoba fizyczna ma prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które dostarczyła Firmie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz ma prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Firmy, w przypadku gdy przetwarzanie opiera się na zgodzie na podstawie lub na podstawie umowy na podstawie i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

7.6. PRAWO DO SPRZECIWU

Z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, każda osoba fizyczna ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę lub osobę trzecią. W takim przypadku Spółka zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, chyba że okaże się to konieczne z przyczyn nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, każda osoba fizyczna ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, jeżeli dotyczy ono takiego marketingu bezpośredniego. Jeżeli marketing bezpośredni opiera się na zgodzie, prawo do sprzeciwu można zrealizować poprzez odwołanie udzielonej zgody.

8. Z KIM MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ, JEŚLI MAM PYTANIA DOTYCZĄCE MOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zorganizowaliśmy punkt kontaktowy, który zajmie się Twoimi pytaniami lub wymaganiami dotyczącymi Twoich danych osobowych (i ich przetwarzania) oraz realizacji Twoich praw. Możesz wysłać do nas adres e-mail w pkt 1.

W celu wiarygodnej identyfikacji przy wykonywaniu praw związanych z danymi osobowymi możemy wymagać od Państwa dodatkowych danych i możemy odmówić podjęcia działań tylko wtedy, gdy udowodnimy, że nie możemy Państwa wiarygodnie zidentyfikować.

9. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI ZWIĄZANEJ Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych Skargi należy przesyłać na adres e-mail podany w punkcie 1. Masz również prawo do złożenia skargi bezpośrednio do Komisarza Informacji, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza słoweńskie lub unijne przepisy o ochronie danych osobowych. Jeśli skorzystali Państwo z prawa dostępu do danych i po otrzymaniu decyzji uważają Państwo, że dane osobowe, które otrzymali, nie są danymi osobowymi, o które Państwo prosili lub że nie otrzymali Państwo wszystkich wymaganych danych osobowych, mogą Państwo złożyć uzasadnioną skargę do Firmy w ciągu 15 dni, przed złożeniem skargi do Komisarza ds. Informacji. Firma podejmie decyzję w sprawie skargi, tak jak w przypadku nowego wniosku, w ciągu pięciu dni roboczych od jej otrzymania.

GDPR wchodzi w życie z dniem 10.04.2019 r.

Oferujemy wybór różnorodnych, dostosowanych do potrzeb klienta wspinaczek górskich i wycieczek pieszych, które prowadzą na najlepsze szczyty w Parku Narodowym Triglav, w tym symbol samej Słowenii - Mt. Triglav.
© Copyright by Wycieczki Triglav
Spółka portfelowa Odkrycie świata.