Udržitelnost

Zdravé životní prostředí je pro naši práci nezbytné, a proto volíme udržitelné postupy a způsoby šetrné k životnímu prostředí.
Rychlé odkazy

PROHLÁŠENÍ O POSLÁNÍ

Jsme perspektivní incomingová cestovní kancelář, jejímž posláním je zprostředkovat našim klientům jedinečné místní zážitky a obohatit místní nabídku o další aktivity. To se nám daří a zároveň podporujeme kulturní a ekologickou angažovanost prostřednictvím úzkých vazeb s místními dodavateli. Považujeme za svou povinnost spolupracovat přímo s dodavateli, klienty a celou komunitou a podporovat udržitelnost prostřednictvím vzdělávání a ochrany kulturních a přírodních zdrojů v našich destinacích.

POLITIKA UDRŽITELNOSTI SPOLEČNOSTI LEP D.O.O.

Věnujeme se ochraně životního prostředí a snižování negativních dopadů na přírodu. Zavazujeme se, že budeme jednat následujícím způsobem, abychom chránili životní prostředí:

 • dodržovat právní předpisy na ochranu životního prostředí,
 • sledovat dopady našich činností na životní prostředí,
 • splnit cíle a opatření stanovené v politice udržitelnosti,
 • informovat zaměstnance o naší politice, cílech a opatřeních v oblasti udržitelnosti.
 • informovat hosty a dodavatele o našem úsilí o snížení negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí a povzbuzovat je k účasti a podpoře,
 • podporovat udržitelnou mobilitu a další postupy šetrné k životnímu prostředí mezi našimi zaměstnanci.

Zvláštní pozornost věnujeme následujícím oblastem:

SPOTŘEBA ENERGIE

Naše společnost se zavázala k neustálému zlepšování své energetické výkonnosti a snižování emisí skleníkových plynů.

K dosažení cílů bude společnost:

 1. Snížit energetickou náročnost celého provozu:

Spotřebiče a elektronika - nakupujte energeticky úsporné výrobky a provozujte je efektivně. Používejte moderní napájecí lištu, abyste snížili "upíří zátěž" -> elektrickou energii, která se ztrácí, když se elektronika nepoužívá. Osvětlení -> Nakupujte energeticky účinné výrobky, provozujte je efektivně a zařaďte do naší kanceláře více denního světla pomocí energeticky účinných oken a střešních oken. Elektrické vytápění a chlazení prostor -> Nákup energeticky účinných elektrických systémů a jejich efektivní provoz. Správně izolujte a utěsněte naši kancelář. Elektrický ohřev vody -> Zakoupit energeticky účinný elektrický ohřívač vody a efektivně ho provozovat nebo zvolit energeticky účinný ohřívač vody, který nespotřebovává elektřinu.

 1. Efektivnější využívání energie
 2. Dodávky energie z obnovitelných zdrojů
 3. sledovat, měřit a vykazovat údaje o spotřebě a výrobě energie a
 4. Podporovat povědomí o odpovědnosti za úsporu energie u všech zaměstnanců, studentů a dodavatelů.

Pronajímáme si prostory v kancelářské budově s ekologickou architekturou, která díky pečlivému výběru materiálů a bezchybnému technickému řešení výrazně snižuje spotřebu energie a skleníkových plynů. K nízkým provozním nákladům dále přispívá odvětrávaná hliníková fasáda s tepelnou izolací, vícevrstvé zasklení, možnost otevírání oken, centrální řídicí systém pro monitorování chlazení/topení a dálkové vytápění.

SPOTŘEBA VODY

Ve společnosti Lep d.o.o. používáme vodu šetrně. U obou kohoutků v kanceláři jsou barevné nálepky, které naše zaměstnance nabádají k šetření vodou.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Snažíme se snižovat množství odpadu produkovaného v kanceláři, zejména množství plastů. Za tímto účelem nakupujeme zboží bez nebo s malým množstvím
balení. Zboží se nakupuje ve velkém, pokud je to možné. Třídíme také odpad (papír, plasty a obaly, sklo), který následně odkládáme do příslušných městských kontejnerů a recyklujeme.

SPOTŘEBA OSTATNÍCH ZDROJŮ (PAPÍR)

Společnost Lep d.o.o. snižuje spotřebu papíru tím, že se zaměřuje na digitální marketing a online komunikaci. Tisk zbývajících materiálů je pečlivě a přesně plánován, aby se zabránilo vzniku zbytkových nevyužitých materiálů. Používáme certifikovaný recyklovaný papír.

HR POLITIKA

V naší společnosti zajišťujeme dobré pracovní podmínky. Respektujeme národní i mezinárodní legislativu v oblasti práce a lidských práv. Zaměstnancům jsou poskytovány pravidelné vzdělávací a školicí programy a jsou seznámeni s politikou, cíli a opatřeními společnosti v oblasti udržitelného rozvoje.

NÁKUPNÍ POLITIKA

V naší společnosti Lep d.o.o. si uvědomujeme, že nákupem místního zboží a služeb přispíváme k blahobytu místní komunity. Naše nákupní politika proto upřednostňuje místní výrobky, stejně jako výrobky šetrné k životnímu prostředí a výrobky s certifikáty udržitelnosti (fair trade, bio, FSC atd.).

CELKOVÝ CÍL

Chceme se s našimi hosty podělit o naši vášeň pro Slovinsko a znalosti jeho přírody, historie a lidí prostřednictvím udržitelného cestování, které je pro naši společnost výhodné a prospěšné pro místní komunity a životní prostředí.

KOMUNITY A KULTURA

- Provádět a podporovat projekty na ochranu přírody a vzdělávání a přispívat na charitativní organizace a iniciativy v navštívených komunitách.

- Provádět zájezdy s cílem maximalizovat přínos pro kulturní dědictví navštívených komunit a motivovat je k udržování a ochraně jejich kultury.

- Rozvíjet schopnost hostitelských komunit vydělávat si na živobytí prostřednictvím cestovního ruchu tím, že je podpoříte v zapojení do sítě cestovního ruchu, porozumění tomuto odvětví a získání přístupu na trh.

EKONOMICKÁ ODPOVĚDNOST

- Udržujte peníze na místě tím, že budete (pokud možno) nakupovat v místě a ubytovávat se v rodinných penzionech a hotelech.

- Zajistit činnosti vedoucí k získání příjmů prostřednictvím zaměstnávání, školení a podpory místních lidí, aby se podíleli na realizaci našich výletů a aktivit.

- Podporovat naše hosty v nákupu místních řemesel a služeb.

ODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Poskytovat vysoce kvalitní a ekologicky šetrné prohlídky díky našemu špičkovému přístupu ke školení našich průvodců, aby splňovali mezinárodní průvodcovské standardy.

- Zvyšovat povědomí místních komunit o důležitosti ochrany přírodního bohatství Slovinska.

- Podporovat a iniciovat místní projekty obnovy a ochrany lesů.

CESTOVNÍ RUCH

- Prosazovat odpovědný přístup k rozvoji cestovního ruchu.

NÁŠ TÝM

- Poskytnout našim mladým zaměstnancům užitečné pracovní zkušenosti.

- Osobní cíle: nadále podporujeme zaměstnance při plnění osobních cílů.

- Flexibilní pracovní doba: nadále poskytujeme flexibilní pracovní prostředí a doposud byly schváleny všechny žádosti zaměstnanců o změnu jejich pracovního režimu.

- Školení: 50% příspěvek na náklady na školení 2 nových průvodců do roku 2023.

NAŠI ZÁKAZNÍCI

- Zlepšit komunikaci o odpovědných aspektech našich zájezdů.

- Podporovat příspěvky našich hostů na podporu místních dětí z rodin v nouzi. Dosáhnout do roku 2024 výše daru 10000 €.

OCENĚNÍ PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU

Ocenění Travelife Partner je uznáním našeho závazku k sociální a environmentální udržitelnosti. Na základě ověřeného sebehodnocení splňujeme více než 100 kritérií týkajících se řízení udržitelnosti, provozu kanceláří, spolupráce s dodavateli a komunikace se zákazníky. Pracujeme na dalším zlepšování s cílem dosáhnout nakonec stupně Travelife Certified, který je auditován třetí stranou.

Tým společnosti Lep d.o.o. s potěšením oznamuje, že se zapojil do projektu Travelife pro cestovní kanceláře a cestovní agentury schéma. Travelife je mezinárodně uznávaný, GSTC-Global Sustainable Tourism Council akreditovaný vzdělávací, manažerský a certifikační program v oblasti udržitelnosti cestovního ruchu. Jedná se o třístupňový certifikační program pro touroperátory a cestovní kanceláře: (1) Travelife Engaged; (2) Travelife Partner a (3) Travelife Certified. Partner Travelife je uznáním našeho závazku k sociální a environmentální udržitelnosti. Snažíme se o další zlepšení s cílem splnit kritéria certifikace Travelife.

Naše úspěchy v oblasti udržitelnosti jsou shrnuty v této zprávě o udržitelnosti.

Nabízíme výběr rozmanitých a přizpůsobitelných horolezeckých a turistických túr, které vedou na nejlepší vrcholy Triglavského národního parku, včetně samotného symbolu Slovinska - hory Triglav.
© Copyright by Triglav Tours
Portfoliová společnost Objevování světa.